....jak to się wszystko zaczęło.....

Powstanie Krajowej Izby Producentów Ryb wynikało z potrzeby dostosowania polskiego rybołówstwa do standardów unijnych, ale również, z perspektywy czasu, wiązało się z burzliwymi kolejami polskiego rybołówstwa.

Kiedy w 1998 roku wydane zostały przez Departament Rybołówstwa Morskiego pozwolenia na wprowadzenie duńskiej i szwedzkiej floty poławiającej przemysłowo, narastało niezadowolenie polskich rybaków z powodu rosnącego zagrożenia zasobów w polskiej strefie ekonomicznej. Około 60 kutrów duńskich i szwedzkich o długości powyżej 30 metrów i mocy maszyn ponad 1200 kW przy połowach masowych stosowały siatki o prześwicie oczka 8 mm. Rozwartość tych sieci w wypłyconej polskiej strefie ekonomicznej sięgała od dna do lustra wody. Jednorazowo kutry te były w stanie transportować do 400 ton ryb przeznaczonych na mączkę rybną. Przy tak intensywnych połowach gwałtownie malały zasoby ryb, nie tylko pelagicznych, ale również dennych. Należy dodać, że brak było skutecznej kontroli.

Nieskuteczność istniejących wówczas organizacji rybackich w przerwaniu wspomnianych połowów przez wielkie jednostki powodowało rozczarowanie i frustrację całego środowiska.

Punkt kulminacyjny opisywanych zajść nastąpił, gdy miał miejsce lawinowy, spontaniczny protest rybaków ponad organizacjami rybackimi, grożący blokadą wszystkich portów w Polsce. Doprowadził do zawiązania komitetu protestacyjnego i prowadzenia negocjacji ze stroną rządową, w wyniku czego armatorom polskim czarterującym duże kutry duńskie i szwedzkie z Morza Północnego zostały cofnięte licencje połowowe. Powstał wówczas zamysł skonsolidowania całego środowiska i utworzenia jednej organizacji pod nazwą Krajowa Izba Rybacka. Po wielu konsultacjach w środowisku rybackim zdecydowano się na walne zgromadzenie ogółu rybaków i przeprowadzenie wyborów władz nowo tworzonej organizacji. Przy wyborze władz asystowały zaproszone zarządy Zrzeszenia Rybaków Morskich w Gdyni i Stowarzyszenia Armatorów Rybackich w Kołobrzegu.

Zamysł stworzenia KIR był taki, aby stworzyć podstawę dla jak najpełniejszej reprezentacji środowiska rybackiego. W tym celu postanowiono przyjąć jako formę organizacyjną postać izby gospodarczej, a nie stowarzyszenia prawa cywilnego. W celu zapobieżenia podziałom i animozjom, przyjęto założenie, aby w zarządzie KIR obecni byli również przedstawiciele obu w/w organizacji. W takiej konstrukcji powstała Krajowa Izba Rybacka zarejestrowana w Sądzie w dniu 24.06.1998r.

Pierwszy Zarząd KIR, któremu przewodniczył Pan Maciej Dlouhy, składał się z prezesa SAR-u, który został wiceprezesem Krajowej Izby, a drugim wiceprezesem został prezes ZRM. Taka konstrukcja przetrwała jednak tylko 2 lata. Rezygnacja ze stanowisk wiceprezesów nastąpiła po walnych zgromadzeniach tych dwu organizacji.

KIR skupiła wówczas 381 właścicieli jednostek rybackich reprezentujących szerokie spektrum – począwszy od łódek kończąc na dużych statkach.

Kiedy Państwo Polskie przechodziło transformację wynikającą z deklaracji wstąpienia w struktury Unii Europejskiej, środowisko rybackie dostrzegło potrzebę przeobrażeń i dostosowania do standardów unijnych. Nie był to proces łatwy i bezbolesny. Obawy rybaków tak w fazie negocjacji z Unią Europejską w obszarze "Rybołówstwo" jak też w późniejszym czasie niejednokrotnie potwierdziły się. Rybaka jednak hartuje morze i wykonywane trudne rzemiosło, tak więc KIR rozpoczęła skomplikowany proces zmian. Nie obyło się bez wielu animozji, również wewnątrz organizacji, jednak w konsekwencji Krajowa Izba Rybacka na V Walnym Zgromadzeniu swoich członków w dniu 25 kwietnia 2004r. podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia w Krajową Izbę Producentów Ryb (KIPR) z siedzibą w Ustce. KIPR utworzyło 66 członków - armatorów statków rybackich jako pierwszą organizację sektora rybołówstwa polskiego w basenie Morza Bałtyckiego. KIPR spełniła warunki wymagane do uznania zgodnie z zapisami rozporządzenia WE 104/2000 i decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2004r. została uznana jako organizacja producentów rybnych, oraz wpisana do rejestru organizacji uznanych sektora rybołówstwa Unii Europejskiej.