Port rybacki w Ustce jest bardzo zaniedbany, nie remontowano go prawie wcale od czasów II Wojny Światowej. Infrastruktura portowa służąca rybakom praktycznie nie istnieje. W porcie nie ma pomieszczeń socjalnych, magazynu sprzętu, miejsca tankowania jednostek, pomieszczenia naprawy i konserwacji jednostek, pomieszczenia do spotkań rybackich. W usteckim porcie nie została wydana ani złotówka na infrastrukturę portową z SPO Ryby 2004-2006, co spowodowało potrzebę skorzystania ze środków z SPO Ryby 2007-2013.

Dużym problem portu Ustka jest brak mroźni składowej, która to pozwoliłaby rybakom na przechowanie nadmiarów poławianych wstępnie przetworzonych w Aukcji Rybnej ryb, do momentu poprawienia się koniunktury na rynku. Zintegrowane działanie Aukcji Rybnej jako miejsca pierwszej sprzedaży i wstępnej obróbki w celu głębokiego mrożenia z mrożnią składową pozwoliłoby armatorom zagospodarować chwilowe nadmiary podaży nad popytem przy skorzystaniu z pomocy środków unijnych na wycofanie ryb nie uzyskawszy na nie cen minimalnych.

Wstępnie przetworzona i zamrożona ryba po poprawieniu się koniunktury byłaby rozmrażana w specjalnych komorach rozmrażalniczych, które pozwalają zachować w pełni wartościowy produkt w procesie rozmrażania. Krajowa Izba Producentów Ryb nie widząc innej możliwości, zamierza stworzyć infrastrukturę portową w porcie Ustka, służącą do odbioru ryb z jednostek pływających jak również cały system transportu oraz dalszego zagospodarowania produktów połowów tj. konfekcjonowania i wstępnego przetwarzania, dla armatorów jednostek rybackich z portów Darłowo, Jarosławiec, Ustka, Rowy, Łeba przy pomocy środków z SPO Ryby 2007-2013.

W wyniku uruchomienia środków w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz w związku z zapisami: rozporządzenia nr 1198/2006 – rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR)(Dz.U.UE L 223 z 15.08.2006 r.); rozporządzenia nr 498/2007 – rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U.UE L 120 z 10.05.2007 r.); ustawy z dnia 03 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFR (Dz.U. Nr 72 poz. 619 i Nr 157 poz.1241); rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w Programie Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U.Nr 161 poz.1285), Krajowa Izba Producentów Ryb w Ustce złożyła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Pomorski Oddział Regionalny w Gdyni wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w wysokości kosztów kwalifikowanych, wybierając misję rozwoju portu w Ustce i stworzenie nowoczesnej infrastruktury i technologii dla sektora rybołówstwa na terenie Ustki oraz mając na uwadze:

• powstanie trwałych korzyści dla sektora rybackiego w zakresie obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących skład infrastruktury portowej,
• poprawę jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich,
• zmniejszenie negatywnego wpływu rybołówstwa na środowisko.

 

REALIZACJA PROJEKTÓW KIPR:

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia w zakresie złożonych wniosków o dofinansowanie i podpisanych umów w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013":

DODATKOWO ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH: